جریان دختر دونالد ترامپ ایوانکا ترامپ ملانیا ترامپ

جریان: دختر دونالد ترامپ ایوانکا ترامپ ملانیا ترامپ دونالد ترامپ دولت ترامپ آمریکایی دریافت آمریکا دریافتی اداره دستمزد

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی با‌ثبات‌ترین ارز نوسانی شد

مقامات پولی هنگ‌کنگ هفته گذشته جهت مقابله با تضعیف «دلار بندر» در برابر دلار آمریکا وارد عمل شدند. مداخله زمانی شروع شد که قیمت برابری دو دلار از محدوده مجاز خا

با‌ثبات‌ترین ارز نوسانی شد

با ثبات ترین ارز نوسانی شد

عبارات مهم : بازار

مقامات پولی هنگ کنگ هفته گذشته جهت مقابله با تضعیف «دلار بندر» در برابر دلار آمریکا وارد عمل شدند. مداخله زمانی شروع شد که قیمت برابری دو دلار از محدوده مجاز خارج شد. کریدور مجاز که از سوی هیات ارزی هنگ کنگ در سال ۲۰۰۵ میلادی اعمال شده است بود، بین ۷۵/ ۷ تا ۸۵/ ۷ است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛نرخ برابری دو دلار هفته گذشته از ۸۵/ ۷ عبور کرد و نشانه تضعیف ارز این جزیره را به بازارها نشان داد. بعد از آن بود که مقامات پولی هنگ کنگ مداخله را کلید زدند. آنها در چند نوبت به خرید دلار جزیره و فروش دلار آمریکا اقدام کردند تا قیمت برابری را به کریدور مجاز بازگردانند. عدم موفقیت در نوبت اول مداخله، زمینه دومین حرکت را فراهم کرد. بانک مرکزی هنگ کنگ ۴۴/ ۲ میلیارد دلار بندر را خریداری کرد و ۳۱۱ میلیون دلار آمریکا در این بازه عرضه شد؛ بنابراین، ظرف مدت چند ساعت، هیات ارزی جزیره، ۲۶/ ۳ میلیارد دلار بندر از بازار خریداری کرد تا قیمت به کریدور بازگردد؛ ولی تضعیف هفته گذشته تا جایی ادامه یافت که ۵۶ میلیارد دلار هنگ کنگ از سوی بانک مرکزی خریداری شد.

این حجم از معاوضه دو دلار در سال های اخیر بی سابقه هست. علت بروز این شرایط روند رشد قیمت بهره در آمریکا و ناهمخوانی آن با شرایط بازارهای هنگ کنگ هست. ریسک حباب مسکن در جزیره، اجازه رشد قیمت بهره هماهنگ با فدرال رزرو را از مقامات پولی گرفته؛ بنابراین زیاد کردن فاصله به تضعیف دلار بندر منتهی شده است هست. دلار هنگ کنگ به عنوان یکی از باثبات ترین ارزهای دنیا آشنا می شود. هرچند در چند دوره، تصویر این عنوان نیز مشاهده شده است هست. قیمت ارز میخکوب با محدود کردن دامنه اختیارات سیاست گذاران پولی امکان بروز شوک های ارزی را زیاد کردن می دهد؛ ولی موفقیت ها و شکست های این مکانیزم ارزی در هنگ کنگ یک عامل یکسان را نشان می دهند.

با‌ثبات‌ترین ارز نوسانی شد

تطبیق کلیه سیاست های پولی با شرایط اقتصادی داخلی و خارجی در کنار همخوانی تمامی سیاست های پولی-مالی با سیستم میخکوب ارزی موجب موفقیت حفظ قیمت برابری دلار بندر با دلار آمریکا شده است اند. برعکس، شکست های ارزی هنگ کنگ زمانی رخ داده اند که این تطابق به خوبی اجرا نشده بود. به عنوان مثال، فاصله گرفتن قیمت بهره آمریکا و هنگ کنگ منجر به نوسانات شدید ارزی می شود. در ضمن، هنگ کنگ به مرور از پیدایش نظام قیمت میخکوب در سال ۱۹۸۳ اختیارات بانک مرکزی را زیاد کردن داده و بانک مرکزی نیز تاکید خود بر اعتبار پولی بانک ها را با جدیت بیشتری دنبال کرده است.

نرخ ارز تثبیت شده است در هنگ کنگ

مقامات پولی هنگ‌کنگ هفته گذشته جهت مقابله با تضعیف «دلار بندر» در برابر دلار آمریکا وارد عمل شدند. مداخله زمانی شروع شد که قیمت برابری دو دلار از محدوده مجاز خا

هنگ کنگ تحت تاثیر چین تا سال ۱۹۳۵ از استاندارد نقره استفاده می کرد، ولی کنار گذاشتن این استاندارد از سوی چینی ها منجر به پیدایش دلار هنگ هنگ شد. نخستین مکانیزم قیمت ارز جهت دلار هنگ کنگ چهار سال بعد، بر حسب پوند استرلینگ بریتانیا بنا شد. سیستم قیمت ارز تثبیت شده است هر ۱۶ دلار هنگ کنگ را با یک پوند برابر کرد.

در فاصله سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۳ اثرات ناشی از جنگ ها، تنش های سیاسی و بحران های مالی، دلار جزیره را در موارد متعددی دچار سختى ها و آسانى ها های شدید کرده بودند؛ بنابراین نیاز به عوض کردن نظام ارزی از سال ۱۹۸۲ کلید خورد. سیاست گذاران و اساتید دانشگاهی پروژه جایگزینی مکانیزم تازه را با تمرکز پیگیری می کردند تا اینکه «یکشنبه سیاه» در سپتامبر ۱۹۸۳ به وقوع پیوست. در این تاریخ دلار جزیره به کم ارزش ترین سطح تاریخی خود نسبت به دلار آمریکا رسید. هر دلار ایالات متحده با ۶/ ۹ دلار هنگ کنگ برابر شد و تصویر العمل هیات سیاست گذاران ارزی به تضعیف پول جزیره، معرفی مکانیزم قیمت ارز میخکوب شده است (Pegged Exchange rate) به دلار آمریکا بود.

معاون دانشگاه هنگ کنگ، پروفسور «ژائو» به عنوان بانی عوض کردن سیاست ارزی در اکتبر سال ۱۹۸۳ آشنا می شود. براساس نظام ارزی جدید، هر یک دلار آمریکا با ۸/ ۷ دلار بندر میخکوب شد. سیستم تازه به گونه ای طراحی شده است بود که توان حفظ این قیمت برابری را در بلندمدت نیز داشته باشد. زمانی که خروج سرمایه از هنگ کنگ رخ دهد، بازیگران بازار شروع به فروش دلار بندر می کنند. در ادامه، فشار بر دلار هنگ کنگ زیاد کردن می یابد. هیات ارزی در این هنگام با خرید دلار بندر، دلار آمریکا را به بازار تزریق می کند یا در صورت نیاز قیمت بهره را زیاد کردن می دهد. آخر دلار هنگ کنگ جهت سرمایه گذاران و بازیگران بازار جذابیت بیشتری خواهد داشت که در نهایت منجر به حفظ قیمت ارز ثابت می شود.

با‌ثبات‌ترین ارز نوسانی شد

در حالت معکوس نیز، با ورود جریان سرمایه، دلار بندر تقویت شده، هیات ارزی دلار بندر را به بازار می فروشد و دلار آمریکا خریداری می کند. همزمان در صورت نیاز و بسته به حجم جریان ورود سرمایه و تقویت ارز داخلی، کم شدن قیمت بهره نیز جزو امکانات سیاست گذاران جزیره هست؛ بنابراین در نهایت سرمایه گذاران و بازیگران بازار به فروش دلار بندر یا خرید کمتر آن متمایل می شوند که به حفظ قیمت برابری متصل به دلار آمریکا منتهی خواهد شد. بعد از سال ۱۹۹۷ که هنگ کنگ به قلمرو چین بازگشت، خودمختاری جزیره دلار بندر در قانون اساسی گنجانده شد. مسوولیت چاپ و کنترل دلار هنگ کنگ بر عهده بانک های مشخصی قرار گرفت. البته اجازه صدور دلار هنگ کنگ فقط در صورت وجود ذخیره معادل آن به دلار آمریکا ممکن هست. هیات ارزی هنگ کنگ، وظیفه اطمینان از اعتبار دلار آمریکا در پایه پولی و استقرار قیمت ارز میخکوب شده است را دارد. منابع مورد نیاز جهت اجرای سیاست های پولی صندوق ارزی جزیره نگهداری می شود. این صندوق یکی بزرگ ترین ذخایر ارزی دنیا را به خود تخصیص داده شده است داده است.

افزایش اختیارات پولی

دومین عوض کردن اساسی در سیاست ارزی هنگ کنگ به سال ۱۹۹۸ میلادی بازمی گردد. در این دوره، بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا، شایعات گسترده راجع به تضعیف تعمدی یوآن (رنمینبی) و خروج سرمایه همزمان با فروش فراگیر دلار بندر، محدودیت های قیمت ارز میخکوب را به هیات ارزی نشان داد. از سال ۱۹۹۷ تا اواسط ۱۹۹۸ طبق سیستم تنظیم خودکار ۱۹۸۳، جهت مقابله با این وضعیت، قیمت بهره زیاد کردن یافت. قیمت بهره سپرده، بین بانکی و انواع دیگر آن در چهار نوبت دچار شوک شدند. شوک اول که شدیدترین آنها نیز محسوب می شود، انواع قیمت های بهره را بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد زیاد کردن داد؛ ولی ۳ شوک دیگر (نرخ بهره بین ۱۵ تا ۲۵ درصد) در این بازه یک ساله رخ داد که منجر به معرفی اصلاحاتی در مکانیزم قیمت ارز جزیره شد. محدودیت اجرای سیاست های پولی در مکانیزم میخکوب مسئله مهم نوسانات آن دوره بود؛ بنابراین، زیاد کردن اختیارات هیات سیاست گذاری به عنوان راهکار مقابله ای در سال ۱۹۹۸ معرفی شدند.

مقامات پولی هنگ‌کنگ هفته گذشته جهت مقابله با تضعیف «دلار بندر» در برابر دلار آمریکا وارد عمل شدند. مداخله زمانی شروع شد که قیمت برابری دو دلار از محدوده مجاز خا

پنجره تنزیل (Discount Window) و کنترل توانایی تبدیل (Convertibility) به حوزه اختیارات هیات ارزی افزوده شدند و در ادامه آرامش به دلار بندر بازگردانده شد؛ ولی اتصال دائم به دلار آمریکا هزینه های خاص خود را داشت. توانایی تبدیل زمانی که قیمت برابری ۸/ ۷ الزامی باشد، قدرت مانور زیادی به سیاست گذاران نمی دهد و تغییرات قیمت بهره در آمریکا، تقویت یا تضعیف شاخص دلار و اوضاع یوآن چین، توان برهم ریختن توازن را داشتند. این پرسشها بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ بروز کردند. انتظارات مربوط به تقویت ارزش یوآن، بازگشت رونق در اقتصاد هنگ کنگ و تضعیف شاخص دلار آمریکا در این مدت به نوسان دوباره در بازار ارز جزیره منتهی شدند. هشدار مبنی بر ریسک بروز حباب دارایی ها و رشد تورم در این دوره از سوی کارشناسان اقتصادی خطاب به مقامات پولی هنگ کنگ مخابره می شد و اختلاف میان قیمت بهره آمریکا با قیمت بهره هنگ کنگ نیز با مکانیزم میخکوب همخوانی نداشت؛ بنابراین سومین تحول ارزی در سال ۲۰۰۵ میلادی در جزیره رخ داد.

کریدور کم عرض حول قیمت میخکوب

با‌ثبات‌ترین ارز نوسانی شد

سومین دوره اصلاحات ارزی در هنگ کنگ با معرفی محدوده قیمت تبدیل به اجرا درآمد. هیات سیاست گذاران قیمت قابل تبادل دو دلار را در محدوده ۷۵/ ۷ تا ۸۵/ ۷ امکان پذیر کرده بودند. به این ترتیب، امکان خرید و فروش دلار آمریکا از سوی بانک مرکزی در شرایط بحرانی در این ۲ قیمت میسر شد؛ بنابراین بانک مرکزی قادر بود جهت خرید دلار آمریکا از بانک ها با قیمت ۷۵/ ۷ و فروش به بانک ها در قیمت ۸۵/ ۷ با نوسانات مبارزه کند. نااطمینانی از تقویت و تضعیف دلار هنگ کنگ کمرنگ و قیمت بهره جزیره با قیمت بهره آمریکا همخوان شد.

واژه های کلیدی: بازار | جزیره | سیاست | آمریکا | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz